Waaruit bestaan bezoldigingen?

De bezoldigingen die werknemers ontvangen, vormen de basis van de berekening van de meeste sociale bijdragen.

Het loonbegrip dat voor de berekening van de bijdragen wordt gebruikt, is complex van aard: sommige bijzondere bedragen maken er deel van uit - soms automatisch, soms onder voorwaarden; andere zijn ervan uitgesloten. In de Administratieve instructies op de portaalsite van de Sociale Zekerheid vindt u meer details over deze berekeningen.

Bovendien worden de bijdragen voor de meeste arbeiders berekend op 108% van het loon. Op de gewone bezoldigingen voor de vakantiedagen zijn immers werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd. Die bezoldigingen worden wel uitbetaald door een verlofkas die zelf geen werkgeversbijdragen is verschuldigd.

Deze beperkingen bemoeilijken de interpretatie van de globale en gedetailleerde loongegevens zoals u die op de website van de RSZ vindt. Zo is het is niet mogelijk om op grond van die gegevens met zekerheid vast te stellen hoe de lonen globaal zijn geëvolueerd en hoe ze zich verhouden tot de lonen in het buitenland.