Limosameldingen controleren

Als een werkgever zijn werknemer vanuit het buitenland tijdelijk of gedeeltelijk in België wil laten werken, dan moet die activiteit vooraf worden gemeld met de onlinedienst Limosa.

Het is de (doorgaans buitenlandse) werkgever die de Limosamelding moet uitvoeren. De Belgische klant voor wie de buitenlandse werknemer aan de slag gaat, moet nagaan of de Limosamelding is uitgevoerd. Is er geen Limosamelding uitgevoerd, dan moet de Belgische klant het ontbreken van de Limosamelding signaleren via de portaalsite van de sociale zekerheid.

In 2014 werden 460.000 Limosameldingen voor werknemers gedaan.

Meer informatie over Limosa vindt u op het portaal van de sociale zekerheid (in het kader van uw controleverplichting) en de website Limosa.

GOTOT IN

Het invoeren in de gegevensbank GOTOT IN van de kopieën van de attesten ‘toepasselijke wetgeving’ die de RSZ van buitenlandse collega’s ontvangt, geschiedt manueel. In 2014 werden 205.000 attesten ingevoerd. De ingevoerde gegevens worden vanuit de gegevensbank GOTOT IN naar het Limosakadaster overgedragen. Ze staan er ter beschikking van de verschillende inspectiediensten en van de andere Belgische instellingen die hiertoe zijn gemandateerd in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden. Deze informatie wordt eveneens benut via de datamining en de risicoanalyse in de strijd tegen de fraude en de sociale dumping.

Limosa

Bij de RSZ verzamelen we de gegevens van de ontvangen attesten en de Limosameldingen in het Limosakadaster. Dat is een gegevensbank met alle informatie in België vanuit het buitenland. Verschillende federale sociale-inspectiediensten hebben er toegang toe. Deze gegevensbank is eveneens toegankelijk voor gewestelijke inspectiediensten en andere instellingen.

Landen van herkomst

De onderstaande grafiek toont de voornaamste landen van oorsprong van de werknemers die naar België gedetacheerd zijn. Zij zijn doorgaans niet aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel onderworpen. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal Limosameldingen.

2014 
Land Aantal
Nederland 107 664
Polen (Rep.) 75 035
Portugal 47 326
Roemenië 43 435
Frankrijk 42 247
Duitsland (Bondsrep.) 35 986
Luxemburg (Groot-Hertogdom) 31 541
Hongarije ( Rep. ) 14 517
Bulgarije 9 820
Andere 53 029

De figuur toont het vestigingsland van de werkgever, niet de nationaliteit van de werknemer. Duidelijk is dat veruit de meeste gedetacheerde werknemers in dienst zijn van werkgevers gevestigd in Nederland, gevolgd door Poolse werkgevers. Werkgevers gevestigd in Portugal, Roemenië en Frankrijk vervolledigen de top-5.

 2008
Land Aantal
Nederland 52 334
Frankrijk 38 125
Duitsland

33 770

Polen 33 582
Luxemburg 12 248
Portugal 11 561
Roemenië 5 193
Italië 4 634
België 4 316
Hongarije 3 863
Andere

25 485